KVKK

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI


 

AMACIMIZ:

MELTEM KİMYA ve TEKS SAN İTH İHR VE TİC AŞ olarak;

Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve kurumsal olarak ilişki içinde olduğumuz gerçek kişilere ait kişisel verilerin, 6698 sayılı “Kişisel Verileri Koruma Kanunu(KVKK)”na ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi önceliklerimiz arasındadır.

Meltem Kimya bu konudaki prensiplerini; kuruluşun değerleri arasında yer alan ve ilişkide olduğu tüm taraflara olan “Dürüstlük ve Saygı” ilkesinden yola çıkarak, aşağıdaki şekilde politikalandırmıştır.

Sahip olduğumuz kişisel verilerin işlenmesi, korunması, aktarılması ve imhası için gereken tüm idari ve teknik tedbirler grubumuz tarafından alınmakta olup, detayları bu politika ile açıklanmaktadır. Tüzel kişilere ait verilere yönelik uygulamalar bu politikada yer almamaktadır.

Meltem Kimya üst yönetimi tarafından oluşturulan bu politika ve süreçlerimiz belirli aralıklarla gözden geçirilir ve gereğinde güncellenir.

Şirket olarak kamuoyuna açık olan bu politikanın anlaşılır ve kolay erişilebilir olmasına özen göstermekteyiz.

TANIMLAR:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye özel her türlü bilgi.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle alınan rıza.

Kişisel verileri anonimleştirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından, hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri işleyen: Kişisel verileri amacı doğrultusunda kullanan, saklayan, verilerin yönetilmesinden sorumlu organizasyonel birim.

Periyodik imha: Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamen ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜREÇLERİNDE YER ALANLARIN ÜNVAN, GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Birim veya Yönetici Görev Sorumluluk

Hukuk Bölümü-Kişisel veri saklama ve imha politikası, hukuksal uyum sorumlusu, Süreçlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması ve hukuki yönü ile değerlendirme

Kişisel Verileri Koruma Komitesi üyeliği- KVKK’ya uygun şirket politika ve kurallarının, prosedürlerinin oluşturulması

İnsan Kaynakları Yöneticileri İnsan Kaynakları Bölümü-Kişisel veri saklama ve imha sorumlusu, Görev dahilinde olan kişisel verilerin saklama sürelerine uygun saklanması ile imha sürecinin kurallara uygun yönetimi

Bilgi Teknolojileri Yönetimi Bilgi Teknolojileri Bölümü-Kişisel veri saklama ve imha sorumlusu, Görev dahilinde olan kişisel verilerin saklama sürelerine uygun saklanması ile imha sürecinin kurallara uygun yönetimi

Mali işler Bölümü Yönetimi Mali İşler Bölümü-Kişisel veri saklama ve imha sorumlusu, Görev dahilinde olan kişisel verilerin saklama sürelerine uygun saklanması ile imha sürecinin kurallara uygun yönetimi

Pazarlama ve Satış Yönetimi Pazarlama ve Satış Bölümü- Kişisel veri saklama ve imha sorumlusu, Görev dahilinde olan kişisel verilerin saklama sürelerine uygun saklanması ile imha sürecinin kurallara uygun yönetimi

İdari İşler Bölümü İdari İşler Bölümü-Kişisel veri saklama ve imha sorumlusu, Görev dahilinde olan kişisel verilerin saklama sürelerine uygun saklanması ile imha sürecinin kurallara uygun yönetimi

SAHİP OLDUĞUMUZ KİŞİSEL VERİLER:

 • Meltem Kimya tarafından işlenen başlıca kişisel veriler aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.
 • Kimlik bilgileri; Ad/Soyad, T.C. Kimlik no., Pasaport no.,doğum yeri/tarihi, medeni hal, cinsiyet, sigorta no.,v.b.
 • İletişim bilgileri; Adres, Tel.no., E-Posta adresi, çağrı merkezi gereği tutulan sesli görüşme kayıtları, Araç bilgisi(model, plaka no.,v.s.).
 • Muhasebe bilgileri; Banka hesap no., IBAN no., Kredi kartı bilgileri, Fatura bilgileri, mali durum bilgileri(maaş, vb.).
 • Sağlık bilgileri; Özel sağlık sigorta verileri, Koruyucu hekimlik ve gereği tutulan veriler.
 • Biyometrik ve parmak izi kullanımı(erişim amaçlı).
 • Müşteri şikayet bilgileri, sayaç, abone tüketimi,vb. kişisel ölçüm değerlendirme bilgileri.
 • Özgeçmiş kapsamında yer alan geçmiş iş/yaşam hayatına dönük bilgiler.
 • Kişisel birikim belgeleri; ehliyet, sertifika, eğitim kayıtları.
 • Sahip olduğumuz ve özeti yukarıda bulunan kişisel veriler bir envanter içeriğinde formatlanmıştır.

YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ:

Aydınlatma yükümlülüğümüz:

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken; verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin aktarılacaksa kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, işlevini tamamlaması sonrasında silineceği veya imha edileceği hakkında, ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğümüz vardır.  Çalışanlarımızı da kişisel verilerin hukuka ve şirket kurallarına uygun olarak işlenmesi, saklanması, korunması, sonrasında silinmesi, yok edilmesi ve aktarılması konularında eğitmekte ve bilgilendirmekteyiz.

Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz:

Daha öncede ifade ettiğimiz gibi; sahip olduğumuz verilerin güvenliğini sağlamak için gereken idari ve teknik tedbirler tarafımızca alınmaktadır. Buna göre Kişisel verilerin; hukuka ve şirket politika/kurallarına aykırı işlenmesini ve erişilmesini önlemek, uygun şartlarda saklanmasını ve muhafazasını sağlamak, verilerin imhası sürecini hukuka ve şirket politika/kurallarına uygun yürütmek yükümlülüklerimiz arasındadır. Kurallara aykırılık söz konusu olduğunda gereken yasal ve şirket içi disiplin kuralları tarafımızca uygulanır.

Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda; kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

Kişisel verilere kurallara aykırı erişimi engellemek için; teknik uzmanlığı olan insan kaynaklarından yararlanılmaktadır.

Kişisel verilere fiziksel ve elektronik erişim yetkili personel ile sınırlandılırmıştır. Şirket içinde erişim için yetkilendirme prosedürü uygulanmaktadır. İç Denetim süreçlerinde, konu ile ilgili prosedürlere ve kurallara uyum kontrol edilmektedir.

Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiği tespit edilmesi durumunda ilgili kişiye ve KVK Kurulu’na bilgi vermek için gerekli sistem kurulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:

Kişisel verileri işleme amaçlarımız;

 • Kurumsal faaaliyetlerimizi sürdürmek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Tedarik zinciri içinde müşteri, bayi ve tedarikçilerimizle olan ticari faaliyetlerimizi yürütmek,
 • İş başvurularını değerlendirmek,
 • Uyumluluk yönetimi sağlamak,
 • Çağrı merkezi faaliyetlerini yürütmek,
 • Kurumsal iletişimi sağlamak,
 • Kişiye özel, uygun iş ilanı ve istihdamı ile ilgili bilgileri sunmak,
 • Çalışanların haklarını korumak,
 • SMS ve E-posta ile bülten göndermek, ya da bildirimde bulunmak.

olarak tanımlanabilir.

Kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekte olup, gerek görülmeyen kişisel verileri işlememekteyiz.

Kişisel verilerin güncel olmasını sağlamak veri işleyenin sorumluluğundadır. İhtiyaca göre ilgili bölüm, veri sahibi ile temasa geçerek veri güncelliğini sağlar.

Veriler süreç gereği tanımlı süre sonunda silinmekte ve yok edilmektedir.

ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ:

Özel nitelikli veriler açık rıza var ise veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde işlenmekte olup, detayları Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliği politikasında verilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM AMAÇLARIYLA KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ:

Çalışan adayı olarak yapılacak başvurular sürecinde paylaşılan özgeçmiş vb. belgelerde yer alan kişisel veriler amaca uygun olarak, iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla işlenmekte, saklanmakta ve şirket yönetimine aktarımı yapılmaktadır.

Çalışana ait kişisel veriler ise İnsan Kaynakları bölümü tarafından işlenmekte ve özlük bilgi dosyalarında kapalı ve korunaklı alanlarda muhafaza edilmektedir.

KABLOSUZ AĞ BAĞLANTI VERİLERİ:

Elektronik bir cihazın herhangi bir internet ağına bağlanmak için kullandığı ve/veya kullanmış olduğu bağlantıya; süre, konum, süreklilik, içerik indirme veya yüklemeye yönelik verilerdir. Internet vb. uygulamaların kullanılabilmesi için zorunlu olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Ziyaretçi bu bilgiye izin vermezse internete çıkış yapamaz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ALINMASI ARANMADIĞI HALLER:

 • Kanunda açıkça ön görülmesi,
 • Fiili imkansızlık,
 • Sözleşme gereği,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Yasal olarak veri işlemenin zorunlu olması,
 • Alenileştirilmiş olması,
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri
 • işlemenin zorunlu olduğu hallerde,
 • Açık rıza aranmaz.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ AKTARILMASI:

Kişisel veriler ilgili mevzuat kapsamında, grup şirketleri, yetki vermiş olduğumuz temsilciler(avukatlar, danışmanlık ve denetim hizmeti aldığımız kurumlar,vs.) ve yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımız ile paylaşılmak üzere aktarılır.

Yukarıda belirtilen haller dışında ilgili kişinin rızası alınmaksızın başka kişilere herhangi bir veri aktarımı yapılmaz.

Yurt dışına aktarım durumunda KVK Kurulu’nun tanımladığı ülkelerarası koruma durumları dikkate alınır.

Ayrıca bu süreçte verilerin korunması için gerekli olan teknik ve idari tedbirler tarafımızca alınacaktır.

Kişisel verilerin aktarılmasında E-posta yolu tercih edilir. Gönderilecek veriler şifreli dosyalarla(şifre ve dosya bilgileri ayrı e-postalarda olmak koşulu ile) aktarılır. Zorunlu haller dışında taşınabilir bellek ile veri aktarımı yapılmaz. Mecbur kalındığında, sorumlu kişilerin refakatinde bu aktarım yapılır. Şifreleme, bu veri dosyaları içinde geçerlidir. Kağıt ortamında aktarılacak verilerin güvenliği için ağzı kapalı zarflar kullanılır. Bu konuda gereken tedbiri almak veri işleyenin sorumluluğundadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI:

Yasa ve yönetmelikler, ilgili birçok kişisel veriyi belirli süre saklamak zorunda kılmaktadır. Bu nedenle, bu tip kişisel verileri mevzuata uygun şekilde ve gerekli süre saklamak kurumumuzun sorumluluğundadır. Bu saklama süreleri, hazırlanan envanter tablolarında veri bazında tanımlanmıştır.

Kişisel veriler mevzuatta öngörülen veya amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilir. Veriler fiziki(birim dolapları, arşivler) veya elektronik(sunucu, bulut,vs.) ortamda saklanır. Verilerin saklanması ve muhafazası için gereken güvenlik tedbirleri alınmış, ortam tarafımızca

sağlanmıştır. Bu ortamda verilerin bütünselliğinin kaybolmamasına özen gösterilir. Saklama süresi sona eren kişisel veriler 6 aylık periyodlarda imha(silme, yok etme) edilir.

Gereken altyapı ve buna özgü mekanizmalar kurulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ:

• Kişisel verilerin işlenmesine esas teşkil eden mevzuat hükümlerinde bir değişiklik olması,

• Kişisel verilerin işlenmesini ve saklanmasını gerektiren şartların ortadan kalkması,

• İlgili kişinin rıza vermemesi veya rızasını geri alması ve bu kararın veri sorumlusu tarafından uygun bulunması,

• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin dolması,

• KVK Kuruluna yapılan başvuru sonucu verilerin imhası talebinin kurulca uygun bulunması,

durumlarında kişisel veriler için silme, yok etme ve/veya anonimleştirme işlemi uygulanır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ VE YOK EDİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER:

• Doküman olarak, fiziksel ortamda(dolap ve/veya arşivlerde) muhafaza edilen verilerin güvenli olarak silinmesi ve yok edilmesi sorumluluğu o verileri işleyen birim yöneticilerindedir. Bu tip dokümanlar, geri dönüştürülemeyecek veya okunamayacak şekilde kesilerek, yakılarak, kırpıntı makinaları ile doğranarak veya benzeri yöntemlerle imha edilir. Bu verilerin tanımlanan şekli ile imhası için uzman bir kuruluştan da destek alınabilir.

• Elektronik ortamda, güvenilir olarak silme ve yok edilmesi işlemi Bilgi Teknolojileri grubunun sorumluluğundadır. Digital ortamda muhafaza edilen veriler, ilgililerin erişemeyeceği şekilde silinir ve tekrar kullanılabilir hale getirilemeyecek şekilde yok etme işlemine tabi tutulur. Bulut sisteminde, ilgili verilerin silinmesi işlemi yine aynı grup tarafından yürütülür.

• Fiziksel veya Elektronik, her iki ortamda saklanan ve imha edilen verilere uygulanan işlemler özel hazırlanan Log-book’lara veya tutanaklara, veri işleyen ve Bilgi Teknolojileri grubu tarafından kayıt edilir. 6 aylık periyodlarla yapılan silme ve yok etme işlemine ait kayıtlar yine aynı gruplar tarafından aksi belirtilmedikçe 3 yıl muhafaza edilir.

KİŞİSEL VERİLERİN ANONİMLEŞTİRİLMESİ:

Meltem Kimya faaliyetleri içinde anonimleştirme uygulaması yapılmaz.

Ancak; bir takım istatistiksel analiz ve değerlendirme amaçlı, şirket dışından yapılan taleplere cevaben, bazı kişisel verilerin kullanılması söz konusu olduğunda, bu veriler ait olduğu kişiler ile eşleştirilemeyecek şekilde(kimlik, pozisyon v.b. bilgiler dışarı alınarak) anonim hale getirilir ve kuruluş dışına aktarılarak kullanılabilir.

Bu durumda sorumluluk veri işleyen bölümde olup, kurallara uygunluk iç denetimlerde incelenir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI:

Veri sahibi;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya dışında verilerin aktarıldığı kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepleri ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini ve yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik, yanlış veya güncel olmaması durumunda bunların düzeltilmesini veya güncellenmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İLETİŞİM VE HAKLARIN KULLANILMASI:

Yukarıdaki maddeler kapsamında taleplerin olması durumunda, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz(30) gün içinde, ücretsiz olarak, veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği ücret tarifesindeki koşullara göre sonuçlandıracaktır.

Bu konudaki talepler, Batı Otoban Bağlantı Yolu Üzeri Büyük Dikili Mah 93099 sk N:4/A Seyhan/Adana adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla; veya leylayavuz@meltemkimya.com.tr  mail adresine; veya 0322 485 62 03 numaralı faksa yazılı olarak iletilebilir.

Başvuru; haklı bir nedene dayanmaması, ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi, başvuru usulüne uyulmaması hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


 

MELTEM KİMYA ve TEKSTİL SANAYİ İTH İHR VE TİC ANONİM ŞİRKETİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Meltem Kimya ve Teks San İth İhr ve Tic Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket’e vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişiler açıklanabileceğini/devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu hususlara dair detaylı açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

• Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimizin mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek başta olmak üzere faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi yüksek önem arz etmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, ; Hukuki ve ticari güvenliğin temini; Şirket’in alım-satım, iş, hizmet, tedarik vs. sözleşmelerinin kurulması ve ifasıyla ilgili işlemlerin yapılması ve her türlü ticari faaliyetlerinin, insan kaynakları, istihdam politikalarının ve hukuki süreçlerin yürütülmesi; şirket hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız veya alacağınız hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün veya hizmet teklifi, modelleme, raporlama, risk izleme, potansiyel müşteri tespiti, şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi v.b. amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işlenecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

• İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; tahdidi olmamak üzere, Şirket’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülükleri kapsamında Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin/kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket’in alım-satım, iş, hizmet, tedarik vs. sözleşmelerinin kurulması ve ifasıyla ilgili işlemlerin yapılması ve her türlü ticari faaliyetlerinin, insan kaynakları ve istihdam politikalarının yürütülmesi, şirket hizmetlerinin sunulabilmesi amaçlarıyla, Şirket’in hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, dış hizmet sağlayıcılarına, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde diğer kişi/kurum ve kuruluşlara ve şirketimiz sözleşmeli avukatlarına Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecektir.

• Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitelerimizdeki bilgi ve talep formları aracılığıyla yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

• Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi meltemkimya.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Meltem Kimya ve Teks San İth İhr ve Tic Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Meltem Kimya’ya iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Meltem Kimya’ya iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Meltem Kimya’ya KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Batı Otoban Bağlantı Yolu Üzeri Büyük Dikili Mah 93099 sk N:4/A Seyhan/Adana adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya leylayavuz@meltemkimya.com.tr  mail adresine veya 0322 485 62 03 numaralı faksa yazılı olarak iletebilirsiniz.

Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının kişisel verilerinin gizliliği açısından tehlike arz eden veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında karşılanması mümkün olmayan talepleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

 

Önemle duyurulur.

Saygılarımızla,
Meltem Kimya ve Teks San İth İhr ve Tic AŞ

KVKK BAŞVURU FORMU


 

MELTEM KİMYA VE TEKS SAN İTH İHR VE TİC AŞ
BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

Noter vasıtasıyla, 

Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta kullanarak adresini leylayavuz@meltemkimya.com.tr
 e-mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]

Batı Otoban Bağlantı Yolu Üzeri Büyük Dikili Mah 93099 sk N:4/A Seyhan/Adana

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Başvuru

Batı Otoban Bağlantı Yolu Üzeri Büyük Dikili Mah 93099 sk N:4/A Seyhan/Adana

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]

 meltemkimya.as@hs02.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]

leylayavuz@meltemkimya.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Forma Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELE POLİTİKASI


 

1. Amaç

Bu politika ile Meltem Kimya ve Tekstil San İth İhr ve Tic AŞ’nin rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulması, şirket imajının korunması ve rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. Bu politika ile rüşvet ve yolsuzluğun tüm firma faaliyetlerinde önlenmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmiştir.

2. Kapsam

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası sadece firma çalışanlarını değil, firmaya hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır. Bu doğrultuda;

· tüm firma çalışanları,

· danışmanlık, avukatlık vb. destek hizmeti alınan şahıslar, şirketler ve çalışanları,

· dış hizmet alınan şirketler (tedarikçi, taşeron vb.) ve çalışanları, bu politikanın kapsamına girmektedir.

3. Tanımlar

Rüşvet: Bir kişinin bir işi yapmak, yapmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı veya olağan iş akışının dışında bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla karşı taraftan sözlü veya yazılı anlaşma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak kendisine ya da göstereceği bir başka kişiye maddi veya manevi fayda sağlanmasını ifade etmektedir. Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, yardım maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde olabilir.

Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı yoldan kişisel olarak maddi veya manevi kazanç sağlamaya yönelik olarak kötüye kullanılmasını ifade etmektedir.

4. Yetki ve Sorumluluklar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Üst Yönetim sorumludur. Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin; sorumlu oldukları iş ortakları ve idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlamalıdırlar. Tüm çalışanlar ve iş ortakları bu politika metnindeki ilkelere uygun hareket etmelidirler. Çalışanlar ve iş ortakları hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlaline ilişkin herhangi bir durumu bildirmek herkesin sorumluluğundadır.

5. Politika

Firma faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir. Bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst ve yasalara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir. Yayın Tarihi: 03.07.2017 Revizyon Tarihi: – Revizyon No: 00 Gözden Geçirme Tarihi: – Firma lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, faaliyette bulunulan ülkede veya iş kolunda bu tür uygulamalar yaygın olsa bile rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmaktadır. Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında karşı taraf için herhangi bir şey yapılıp yapılmaması önemli değildir. Menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemesi durumunda da Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasına aykırı hareket edilmiş olur. Çalışanlara ve iş ortaklarına, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele programıyla ilgili yasal gereklilikler hakkında eğitim ve bilinçlendirme programları yapılır. Çalışanların şüpheli durumları bildirebilecekleri, güvenli ve erişilebilir iletişim kanalları sağlanır. Herhangi bir işin kolaylaştırılması veya hızlandırılması için yapılacak her türlü ödeme yapılması yasaktır. Çalışanlar, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde karşı tarafın bunu teklif etmesine, vaat etmesine, rica etmesine, talep etmesine, vermesine veya kabul etmesine tolerans göstermemeli ve izin vermemelidir. Gerekli onaylar (belli bir hediye/ağırlama seviyesi için spesifik ya da genel) olmadıkça, yabancı veya yerli, devlet ve kamu memurlarına doğrudan ya da dolaylı olarak hediye, ağırlama veya ikram veya başka bir menfaat teklif edilmesine, vaat edilmesine veya verilmesine müsaade edilmez. 

6. Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

6.1 Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. Denetim Bölümü denetimlerinde sözkonusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir.

7. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Karşılaşılması veya Şüphelenilmesi

Tüm firma çalışanları, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden yöneticisine bildirmekle sorumludur. Bu gibi durumlar ile ilgili olarak aşağıdaki örnekler verilebilir.

– Size veya çalışma arkadaşlarınıza rüşvet teklif edilmesi

– Şahit olduğunuz veya bildiğiniz menfaat ilişkileri ve çıkar çatışmaları

– Şirket kayıtlarında farkına vardığınız herhangi bir usulsüzlük

– İhale ve satın almalarda karşılaştığınız kayırma veya menfaat sağlama gibi tutum ve davranışlar

– Herhangi bir müşteri veya tedarikçiye yasal düzenlemelere aykırı şekilde menfaat sağlanması

– Firma içinden veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin politika metnine aykırı davranışlarda bulunmak üzere sizi veya çalışma arkadaşlarınızı zorlaması

8. Aykırı Davranış ve Tutumlara İlişkin Yaptırımlar

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası çalışanlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası’ nın ihlali durumunda firma içi düzenlemelere göre iş akdinin feshedilmesine kadar varabilecek yaptırımlar ile karşı karşıya kalınabileceği ve konunun birçok ülkede hapis cezasını da kapsayan önemli yaptırımlar ile düzenlendiği unutulmamalıdır.

9. Eğitim ve Gözden Geçirilme

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularında tüm çalışanlar bilgilendirilmesi ve bu politikada yer alan esasların özümsenmesine yönelik olarak ilgili tarafların eğitim alması sağlanır. Politika, düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve tüm değişimler duyuru yoluyla ilan edilir. Bu kuralların güncel sürümüne şirket web sitesi üzerinden sürekli bir şekilde ve kolaylıkla erişilebilir.